Voorwaarden

VOORWAARDEN

Inleiding

Welkom op www.bd.com/bdandme/bnl (de “Website”). BD Switzerland Sàrl en aan haar gelieerde ondernemingen uit Eysins, Zwitserland, en Le Pont de Claix, Frankrijk (hierna te noemen “BD”, “wij”, “ons” of “onze”, zoals van toepassing) verlenen u toegang tot de Website onder de voorwaarden uiteengezet in deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de “Overeenkomst”). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door uw toegang tot of gebruik van deze Website gaat u zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, dan mag u deze Website niet bezoeken of gebruiken en geen materialen van de Website downloaden.

Houd er rekening mee dat andere BD-websites hun eigen specifieke voorwaarden hebben. Wij adviseren u deze zorgvuldig door te lezen als u andere BD-websites bezoekt.

Houd er rekening mee dat indien u een bestaande klant of leverancier bent van BD, deze voorwaarden niet bedoeld zijn ter vervanging of wijziging van de voorwaarden zoals uiteengezet in uw klant- of leverancierovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van uw schriftelijke overeenkomst boven de voorwaarden hier uiteengezet. Producten en diensten van BD kunnen ook onderworpen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden.

BD behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Uw gebruik van deze Website na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord met de bepalingen van deze gewijzigde Overeenkomst. Daarom adviseren wij u deze Overeenkomst elke keer dat u deze Website gebruikt na te lezen. Deze Overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2016.

De beschikbaarheid van de Website en internationale gebruikers

De Website wordt beheerd door BD Switzerland Sàrl en aan haar gelieerde ondernemingen uit Eysins, Zwitserland, en Le Pont de Claix, Frankrijk. Deze Website en de inhoud daarop (de “Inhoud”) zijn ontworpen om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en zijn uitsluitend bedoeld voor Nederlandse ingezetenen. Toegang tot de Website en Inhoud is mogelijk niet wettig voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten het Nederland. Indien u zich van buiten Nederland toegang verschaft tot deze Website, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de wetgeving binnen uw rechtsgebied. Op deze Website gepubliceerd materiaal kan verwijzen naar producten of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Neem contact op met uw lokale BD-vestiging voor meer informatie. Voorts garandeert BD geenszins dat het materiaal op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Nederland. Toegang tot dit materiaal vanuit landen waar de inhoud in strijd is met de wet, is verboden. U dient niets op de Website te interpreteren als reclame of aanbeveling voor enig product of het gebruik van enig product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar u zich bevindt.

Deze Website is geen bron van medisch advies

De Inhoud van deze Website wordt aangeboden in verkorte vorm, is algemeen van aard en dient uitsluitend ter informatie. De Inhoud is niet bedoeld of aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies. U dient de Inhoud van deze Website niet te gebruiken voor de diagnose van een gezondheidsprobleem of een ziekte. Ga voor elke medische aandoening of behandeling altijd bij uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te rade. Niets op deze Website is bedoeld voor medische diagnose of behandeling. Negeer nooit medisch advies en stel een raadpleging nooit uit omwille van iets wat u op deze Website heeft gelezen.

Auteursrecht en beperking van gebruik

Het materiaal op deze Website mag uitsluitend worden gebruikt voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. Alle Inhoud van de Website, inclusief de selectie, rangschikking en vormgeving van de Inhoud, is eigendom van BD of diens licentiehouders en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief de sui generis-rechten met betrekking tot de bescherming van databanken. U mag niets van de Inhoud, met inbegrip van elke code of software, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, overdragen of verspreiden. U mag Inhoud van de Website uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits de Inhoud op geen enkele wijze wordt gewijzigd en u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen ongewijzigd overneemt en u de zinsnede “Gebruikt met toestemming van Becton, Dickinson and Company” opneemt als u de Inhoud weergeeft of op een andere wijze gebruikt.

Procedures bij vermeende inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen van u hetzelfde. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact op met onze Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, e-mailadres: copyrightagent@bd.com en verstrek de volgende informatie:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of zijn gemachtigde;
  • een beschrijving van het werk waarop het auteursrecht rust waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  • een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt op de Website;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik in kwestie niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s weergegeven op de Website (de “Merken”) zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken van BD, gelieerde ondernemingen of derden. Niets op deze Website mag geïnterpreteerd worden als een toekenning, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van een licentie of gebruiksrecht op de Merken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BD of de betrokken derde. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst is elk gebruik van de Merken voorkomend op deze Website strikt verboden. De namen van de op deze Website vermelde bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Een volledige lijst van de handelsmerken van BD voor elk bedrijfssegment vindt u hieronder.

http://www.bd.com/_images/BD_Product_Brand_List_Alpha_tcm49-8784.pdf

Openbare en ongevraagde informatie

Deze Website kan mogelijkheden bieden om BD feedback te geven over de Website en onze producten en andere ongevraagde bijdragen (gezamenlijk “Ongevraagde Informatie”). U mag alleen Ongevraagde Informatie verstrekken die voldoet aan de vereisten van deze Voorwaarden.

Onder de hierin uiteengezette voorwaarden accepteren wij innovatieve ideeën voor nieuwe producten en technologieën voor ons bedrijf, afkomstig van personen en organisaties die niet in dienst zijn van of verbonden zijn aan BD, zolang dergelijke ideeën worden beschermd door bestaande patenten of de indiener de patenten daarvoor reeds heeft aangevraagd. Als u dergelijke ideeën wilt indienen, klik hier voor meer informatie over de te volgen procedure.

BD en haar werknemers zullen geen andere ongevraagde ideeën accepteren of in overweging nemen, waaronder begrepen ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Stuur geen originele ontwerpen, voorbeelden, demo’s of ander werk. Het enige doel van dit beleid is elk mogelijk misverstand of geschil te vermijden wanneer producten of marketingstrategieën van BD mogelijk lijken op ideeën die zijn ingediend bij BD. Stuur daarom uw ongevraagde ideeën niet naar BD of iemand bij BD, behalve onder de hierboven beschreven omstandigheden met betrekking tot gepatenteerde ideeën of ideeën waarvoor u reeds patent heeft aangevraagd.

Als u ondanks ons verzoek ons geen ideeën en materiaal te sturen, dit toch doet en wanneer u Openbare Informatie op onze Website plaatst, wordt al deze Openbare Informatie en Ongevraagde Informatie aangemerkt als NIET-VERTROUWELIJK en NIET-BESCHERMD en zijn BD en gelieerde ondernemingen vrij om dergelijke informatie te gebruiken voor elk doel en op elke wijze.

Deze Website kan mogelijkheden bieden om informatie te plaatsen op openbare gedeelten van de Website, zoals bulletinboards (gezamenlijk “Openbare Gedeelten”) of om opmerkingen en feedback te verzenden (alle dergelijke informatie wordt “Openbare Informatie” genoemd). Hoewel BD van tijd tot tijd de op de Openbare Gedeelten van de Website geplaatste informatie kan controleren of aanpassen, aanvaardt BD geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Inhoud van dergelijke Openbare Gedeelten van de Website in het algemeen, of voor enige fouten, smaad, laster, kwaadsprekerij, nalatigheden, onwaarheden, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onjuistheden op de Website.

Het is verboden onwettelijk, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of enig materiaal dat kan leiden of aanzetten tot gedrag dat kan worden beschouwd als een strafbaar feit of dat kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een overtreding van de wet inhoudt. BD zal volledige medewerking verlenen aan elke instantie voor handhaving van de orde en gehoor geven aan elke rechterlijke uitspraak die BD verzoekt of dwingt de identiteit te onthullen van enige persoon die dergelijk materiaal heeft geplaatst.

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen Openbare Informatie of Ongevraagde Informatie indienen die persoonlijk identificeerbare gegevens bevat.

Links naar andere websites

Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op deze Website. Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere BD-websites en andere websites die niet door BD worden beheerd (“Websites van Derden”). Deze verwijzingen en/of links naar Websites van Derden zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak en betekenen niet dat BD het materiaal op deze Websites van Derden goedkeurt of verbonden is met de beheerders van deze Derde Websites. BD beheert deze Websites van Derden niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De Websites van Derden (en eventuele websites waarnaar ze verwijzen) kunnen informatie bevatten over gebruik van producten die niet zijn goedgekeurd of vrijgegeven door de UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), de Irish Medicines Board (IMB) of de American Food and Drug Administration (FDA). BD keurt geen enkel ‘off-label’ gebruik goed. De Websites van Derden (en de websites waarnaar ze verwijzen) kunnen onjuiste, onvolledige of verouderde informatie bevatten. Uw toegang tot en gebruik van Websites van Derden (en eventuele websites waarnaar ze verwijzen) is volledig voor uw eigen risico.

Houd er rekening mee dat andere BD-websites hun eigen specifieke voorwaarden en privacyverklaring hebben. Wij adviseren u deze zorgvuldig door te lezen als u andere BD-websites bezoekt.

Framing niet toegestaan

Onderdelen van deze Website worden beschermd door het auteursrecht, merkrecht, de wet op oneerlijke concurrentie en door andere wetten, en mogen op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd of nagemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van framing, deep linking of mirrors. Geen enkele Inhoud van onze Website mag worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BD. Als u wilt verwijzen naar onze Website, neem dan contact op met BD voor meer informatie.

Accountregistratie

Voor sommige functies van deze Website kan het vereist zijn een account bij ons aan te maken. Als onderdeel van het registratieproces kiezen bezoekers een Gebruikersnaam en Wachtwoord, samen met registratiegegevens, die juist en actueel moeten zijn. U mag geen Gebruikersnaam van een andere persoon kiezen of gebruiken met de intentie u voor te doen als die persoon of een Gebruikersnaam gebruiken waarop een andere persoon rechten heeft zonder de toestemming van die persoon. Het niet voldoen aan bovenstaande houdt schending van deze Overeenkomst in, hetgeen kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account. U stemt ermee in redelijke maatregelen te treffen om uw wachtwoord geheim te houden.

U bent verantwoordelijk voor elk gebruik en elke activiteit op uw account, waaronder begrepen gebruik van de account door een derde die door u geautoriseerd is uw Gebruikersnaam en Wachtwoord te gebruiken. U dient BD in kennis te stellen van bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw account of bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging, waaronder begrepen verlies, diefstal of ongeautoriseerde openbaarmaking van uw wachtwoord of andere relevante verstrekte registratiegegevens.

Privacybeleid Website

Onze Privacyverklaring en Toestemming voor het Gebruik van Gegevens is beschikbaar op deze Website en door de Website te bezoeken stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent aan de Privacyverklaring. De Privacyverklaring en Toestemming voor het Gebruik van Gegevens maakt, door verwijzing, integraal deel uit van deze Overeenkomst. Klik hier om onze Privacyverklaring te lezen.

Uitsluiting van garanties

DEZE WEBSITE BEVAT INFORMATIE OVER BD DIE NUTTIG KAN ZIJN VOOR ONZE KLANTEN, WERKNEMERS EN AANDEELHOUDERS ALSOOK VOOR HET ALGEMENE PUBLIEK. BD GEEFT ECHTER GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING AF OM DE DESBETREFFENDE INFORMATIE BIJ TE WERKEN.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ER KAN SPRAKE ZIJN VAN VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN OF ONJUISTHEDEN OP DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. BD EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN GEENSZINS DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INHOUD OF DE WEBSITE ZELF. WIJ WIJZEN HIERBIJ ELKE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE AF. BD VERKLAART OF GARANDEERT GEENSZINS DAT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTELIJKE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOESTAAN, GELDEN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

Beperking van aansprakelijkheid

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. BD, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZULLEN ONDER GEEN ENKEL BEDING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF UW VERTROUWEN IN ENIGE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR SCHADE EN VERLIES VAN WELKE AARD OOK, DIRECT OF INDIRECT, ALGEMEEN, BIJZONDER, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ALS STRAF OF ANDERSZINS, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS EN GEDERFDE OMZET EN WINST. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE GROND, ZELFS INDIEN EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN BD OF EEN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN SOMMIGE LANDEN IS DE UITSLUITING VAN SCHADE OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET NIET TOEGESTAAN, DUS DEZE BERPERKING VAN AANSPRAKELIJK GELDT MOGELIJK NIET VOOR U. MOCHT ENIG ONDERDEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF NIET AFDWINGBAAR WORDEN GEACHT, DAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BD EN/OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN DEZE GEVALLEN NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD EURO (€ 100). INDIEN ENIG RECHTSMIDDEL OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AFDWINGBAAR IS, BLIJVEN ALLE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZINGEN EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE EN SCHADEVERGOEDING ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST VAN KRACHT.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze Website kan van tijd tot tijd bepaalde toekomstgerichte verklaringen (zoals bedoeld in de US Securities Act) bevatten over de prestaties van BD, waaronder toekomstige omzet, producten en inkomsten, of gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan BD verwacht dat deze in de toekomst zullen plaatsvinden. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen van BD en houden een aantal bedrijfsrisico’s en onzekerheden in. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten beschreven in toekomstgerichte verklaringen. Factoren waardoor werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: concurrentiefactoren; druk op de prijs en het marktaandeel; onzekere afloop van geschillen; de mogelijkheid van BD om geprojecteerde verkoop- en omzetcijfers te behalen die zijn gebaseerd op aannames over verkoopvolumes en de productmix, om de doelstellingen voor kostenbesparingen te halen en om geanticipeerde synergievoordelen en kostenbesparingen met betrekking tot acquisities te behalen; veranderingen in regionale, nationale of buitenlandse economische omstandigheden; stijgende energiekosten; schommelingen in kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en het vermogen van BD om gunstige overeenkomsten en relaties met leveranciers te onderhouden; wijzigingen in rente of wisselkoersen; vertragingen bij productintroducties; en wijzigingen in gezondheidszorg- of andere overheidsregelgeving, evenals andere factoren die op deze Website worden besproken. Wij zijn niet voornemens toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Vrijwaring

In het geval dat enige rechtszaak aangespannen wordt als gevolg van (i) uw gebruik van de Inhoud of van de Website, met inbegrip van uw inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst, (ii) door u verzonden Ongevraagde Informatie, gaat u ermee akkoord BD, aan haar gelieerde ondernemingen en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, investeerders en licentiehouders te verdedigen en te vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid en zonder beperking alle door hen geleden redelijke juridische en administratieve kosten te betalen. BD zal u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van dergelijke vorderingen, rechtszaken of procedures. BD heeft het recht, uit te oefenen naar eigen inzicht en op eigen kosten, om deel te nemen in de verdediging en/of schikking van vorderingen of rechtszaken of om de exclusieve verdediging en zeggenschap op zich te nemen ter zake van kwesties waarop normaliter uw vrijwaring van toepassing zou zijn, zonder ontheffing van uw plicht tot schadeloosstelling. U mag in geen geval een vordering of rechtszaak die aansprakelijkheid of andere verplichtingen oplegt aan BD, schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BD.

Algemeen

U bent verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle telefoon-, computer- en andere apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Website en alle hieraan verbonden kosten. BD behoudt zich het recht voor te allen tijde materiaal op deze Website te wijzigen of te verwijderen. Deze Website wordt gecontroleerd en beheerd door BD vanuit haar vestigingen in Zwitserland en Frankrijk. Vorderingen met betrekking tot deze Website en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan Engels recht. Door deze Website te gebruiken, stemt u in met persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Engeland voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of uw gebruik van deze Website. Deze rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om over deze geschillen te oordelen. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en BD met betrekking tot uw toegang tot en/of gebruik van deze Website. Vorderingen die voortkomen uit uw gebruik van de Website of de Inhoud ervan dienen te worden ingediend binnen één (1) jaar na de gebeurtenis die ten grondslag lag aan de desbetreffende zaak. Alle bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot vrijwaring, uitsluiting van garantie, beperking van aansprakelijkheid en eigendomsrechten blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Indien wij enig recht of enige bepaling onder deze Overeenkomst niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit geen afstand van dat recht of die bepaling in. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden.